کادر آموزشی و علمی:  
 
 ادبيات فارسی:
 
 
  سرکارخانم نیلوفر مایلی :
 
        * سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات
        * سوابق کاری: 11 سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش

     
  سرکارخانم زهرا بردبار :
 
        * سوابق تحصیلی: لیسانس ادبیات
        * سوابق کاری:  21 سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش
 
 

 تربيت بدنی:
      سرکارخانم منصوره يزدچي 
:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس تربیت بدنی
        * سوابق کاری: 23 سال سابقه آموزشي و مدرس دانشگاه
                               ( مربي سطح 1 و 2 بين المللي واليبال، نايب رييس واليبال حوزه شمال شرق استان تهران و
                                                           عضو كميته  استعداديابي تيم ملي و استان تهران)
 

 رياضی:  
        سرکارخانم معصومه برزگران :
        * سوابق تحصیلی: فوق ليسانس رياضي و برنامه ريزي
        * سوابق کاری:  38 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش (رسمي بازنشسته)
                               (تدريس در مدارس استعدادهاي درخشان)
       
        سرکارخانم سيمين عطائي جعفري:                                    
        * سوابق تحصیلی: ليسانس آمار
        * سوابق کاری:  16 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 
        سرکارخانم مهرناز نجفی زند :                                 
        * سوابق تحصیلی: لیسانس رادیولوژی
        * سوابق کاری: 29 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 

 زبان انگليسی:
 
    سرکارخانم مریم برزگر :
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی
        * سوابق کاری: 21 سال سابقه تدریس درس زبان انگلیسی در آموزش و پرورش
 

 علوم - شیمی و فیزیک:
      سرکارخانم الهام سلماني:                                                  
        * سوابق تحصیلی: فوق ليسانس بيوتكنولو‍‍‍ژي
        * سوابق کاری: 15 سال سابقه خدمت در مدارس
 
       سرکارخانم شميمه سيفي :                                                  
        * سوابق تحصیلی:  فوق لیسانس شیمی آلي
        * سوابق کاری: 16 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
 
   سرکارخانم نفيسه صميمي :                                                  
        * سوابق تحصیلی:  فوق لیسانس فيزيك
        * سوابق کاری: 18 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم سیده هیوا نصیری : 
        * سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک
        * سوابق کاری:  7 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
   
 
 علوم - زیست و زمین:
      سرکارخانم فهیمه محمودی :                                      
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس بیوسیستماتیک جانوری
        * سوابق کاری: 13 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
 

 هنر:
 
        سرکارخانم زینب ابوالمعالی :                                      
        * سوابق تحصیلی: لیسانس نقاشی
        * سوابق کاری: 26 سال سابقه تدریس درس هنر در آموزش و پرورش و مدير آموزشگاه هاي فني و حرفه اي
 
      سرکارخانم الناز عقبائي :                                      
        * سوابق تحصیلی: لیسانس تصويرسازي-گرافيك
        * سوابق کاری: 4 سال سابقه تدریس درس هنر در آموزش و پرورش و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي
 
 
 
 عربي:
      سرکارخانم مریم دباغی :                                           
        * سوابق تحصیلی: لیسانس ادبیات عرب سطح حوزوی
        * سوابق کاری: 24 سال سابقه تدریس درس عربی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم زهرا یوسفی :                                             
        * سوابق تحصیلی: لیسانس زبان و ادبیات عرب 
        * سوابق کاری: 15 سال سابقه تدریس درس عربی در آموزش و پرورش
 
 پیام های آسمانی:
      سرکارخانم معصومه پرو :                                            
        * سوابق تحصیلی: لیسانس علوم قرآن و حدیث
        * سوابق کاری: 19 سال سابقه تدریس درس پیام های آسمانی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم معصومه علامه :
        * سوابق تحصیلی: ليسانس الهيات ، دانشجوي فوق ليسانس روانشناسي اسلامي
        * سوابق کاری: 29 سال سابقه تدریس درس پیام های آسمانی در آموزش و پرورش
 
 
 قرآن:
       سرکارخانم معصومه علامه:
        * سوابق تحصیلی: ليسانس الهيات ، دانشجوي فوق ليسانس روانشناسي اسلامي
        * سوابق کاری:  29 سال سابقه تدریس درس قرآن در آموزش و پرورش
     
      سرکارخانم محبوبه شاه محمد :                                               
        * سوابق تحصیلی: دانشجوي فوق لیسانس الهیات شاخه معارف اسلامی
        * سوابق کاری: 13 سال سابقه تدریس درس قرآن در آموزش و پرورش
 
 
 
 تفکر و سبک زندگي:
      سرکارخانم مريم اشرف :
        * سوابق تحصیلی: دکترای روانشناسی مدرسه از دانشگاه تركيه
        * سوابق کاری: 21 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش
 
 

 علوم اجتماعي:     
       سرکارخانم عاطفه سروش :                                            
        * سوابق تحصیلی: لیسانس روانشناسی بالینی
        * سوابق کاری: 26 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش
 
 
      سرکارخانم فاطمه پیرحیاتی :
        * سوابق تحصیلی: لیسانس علوم اجتماعی
        * سوابق کاری: 32 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش(رسمي بازنشسته)
 
 
 
 آمادگی دفاعی:     
       سرکارخانم عاطفه سروش:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس روانشناسی بالینی
        * سوابق کاری: 26 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش
 
 
 
  کار و فناوری:     
       سرکارخانم مهدیه کارگران :
        * سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق 
        * سوابق کاری: 14 سال سابقه تدریس درس فناوری در آموزش و پرورش