کادر آموزشی و علمی:  
 
 ادبيات فارسي:
     
  سرکارخانم بردبار:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس ادبیات
        * سوابق کاری:19سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش
 
  سرکارخانم مریم منجم :
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس ادبیات
        * سوابق کاری: 15سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش
 
 
    سرکارخانم ارزاقی:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس حقوق قضایی
        * سوابق کاری:22سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش
 
 

 تربيت بدني:
      سرکارخانم ترانه حبیبی
:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس تربیت بدنی
        * سوابق کاری: 1 سال سابقه تدریس درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش
 

 رياضي:  
        سرکارخانم زیبا کمال آصفی:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس ریاضی کاربردی
        * سوابق کاری: 26 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
      
        سرکارخانم سیمین کلانتریون:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی عمران
        * سوابق کاری: 6 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 
        سرکارخانم مهرناز نجفی زند:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس رادیولوژی
        * سوابق کاری: 26 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 

 زبان انگليسي:
        سرکارخانم سمیه عطاری
:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس دبیری زبان انگلیسی
        * سوابق کاری: 16سال سابقه تدریس درس زبان انگلیسی در آموزش و پرورش
 
    سرکارخانم زهرا جندقی:
        * سوابق تحصیلی:  لیسانس مترجم زبان
        * سوابق کاری: 12سال سابقه تدریس درس زبان انگلیسی در آموزش و پرورش
 

 علوم - شیمی و فیزیک:
      سرکارخانم فاطمه صمدی:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس شیمی کاربردی
        * سوابق کاری:18 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم فاطمه سیلاخوری:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس نانوشیمی
        * سوابق کاری:22 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
 
     سرکارخانم نرگس منصوری:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس شهرسازی برنامه ریزی/ لیسانس فیزیک اتمی
        * سوابق کاری:22 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
    
 
 علوم - زیست و زمین:
      سرکارخانم فهیمه محمودی:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس بیوسیستماتیک جانوری
        * سوابق کاری:8 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
 

 هنر:
      سرکارخانم آرزو پورمقدم:
        * سوابق تحصیلی:لیسانس محیط زیست و دانشجوی رشته هنر
        * سوابق کاری:8 سال سابقه تدریس درس هنر در آموزش و پرورش
 

      سرکارخانم غزاله بهمنی:
        * سوابق تحصیلی:دیپلم گرافیک/لیسانس صنایع دستی
        * سوابق کاری:5 سال سابقه تدریس درس هنر در آموزش و پرورش
 
 
 کارو فناوری:
         سرکارخانم فاطمه کاظمی:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر
        * سوابق کاری: 15 سال سابقه تدریس درس کامپیوتر در آموزش و پرورش که 8 سال در مدارس استعدادهای درخشان فعالیت کرده اند.
 
         سرکارخانم فاطمه خدادادی:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر
        * سوابق کاری: 1 سال سابقه تدریس درس کامپیوتر در آموزش و پرورش
 
 
 
 عربي:
      سرکارخانم مریم دباغی:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس ادبیات عرب سطح حوزوی
        * سوابق کاری: 18 سال سابقه تدریس درس عربی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم زهرا یوسفی:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس زبان و ادبیات عرب 
        * سوابق کاری: 10 سال سابقه تدریس درس عربی در آموزش و پرورش
 
 پیام های آسمانی:
      سرکارخانم معصومه پرو:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس الهیات 
        * سوابق کاری: 16سال سابقه تدریس درس پیام های آسمانی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم محبوبه شاه محمد:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس الهیات شاخه معارف اسلامی
        * سوابق کاری: 10 سال سابقه تدریس درس پیام های آسمانی در آموزش و پرورش
 
 
 قرآن:
       سرکارخانم مرضیه شیخ:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس فیزیولوژی گیاهی
        * سوابق کاری: 5 سال سابقه تدریس درس قرآن در آموزش و پرورش
     
      سرکارخانم محبوبه شاه محمد:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس الهیات شاخه معارف اسلامی
        * سوابق کاری: 10 سال سابقه تدریس درس پیام های آسمانی در آموزش و پرورش
 
 
 
 تفکر و سبک زندگي:
      سرکارخانم زینب محبی راد :
        * سوابق تحصیلی: لیسانس روانشناسی عمومی
        * سوابق کاری: 30 سال سابقه تدریس درس تفکر و سبک زندگی در آموزش و پرورش
 
 

 علوم اجتماعي:     
       سرکارخانم عاطفه سروش:
        * سوابق تحصیلی:لیسانس روانشناسی بالینی
        * سوابق کاری:242 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم زهرا خیابانی مقدم:
        * سوابق تحصیلی:لیسانس علوم اجتماعی
        * سوابق کاری:22 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش
 
 آمادگی دفاعی:     
       سرکارخانم عاطفه سروش:
        * سوابق تحصیلی:لیسانس روانشناسی بالینی
        * سوابق کاری:24 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش