کادر آموزشی و علمی:
 
 
 
 ادبيات فارسی:
 
 
  سرکارخانم نیلوفر مایلی :
 
        * سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات
        * سوابق کاری: 10 سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش

     
  سرکارخانم زهرا بردبار :
 
        * سوابق تحصیلی: لیسانس ادبیات
        * سوابق کاری:  20 سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش
 
 

 تربيت بدنی:
      سرکارخانم ترانه حبیبی
:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس تربیت بدنی
        * سوابق کاری: 12 سال سابقه تدریس درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش
 

 رياضی:  
        سرکارخانم معصومه برزگران :
        * سوابق تحصیلی: 
        * سوابق کاری:  سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
      
        سرکارخانم سیمین کلانتریون:                                    
        * سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران
        * سوابق کاری:  9 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 
        سرکارخانم مهرناز نجفی زند :                                 
        * سوابق تحصیلی: لیسانس رادیولوژی
        * سوابق کاری: 28 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 

 زبان انگليسی:
        سرکارخانم سمیه عطاری :              
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس دبیری زبان انگلیسی
        * سوابق کاری: 18 سال سابقه تدریس درس زبان انگلیسی در آموزش و پرورش
 
    سرکارخانم مریم برزگر :
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی
        * سوابق کاری: 20 سال سابقه تدریس درس زبان انگلیسی در آموزش و پرورش
 

 علوم - شیمی و فیزیک:
      سرکارخانم سیده فاطمه شمشیرگران:                                                  
        * سوابق تحصیلی: دکترا برنامه ریزی درسی
        * سوابق کاری: 12 سال سابقه خدمت در مدارس
 
       سرکارخانم فاطمه صمدی :                                                  
        * سوابق تحصیلی: لیسانس شیمی کاربردی
        * سوابق کاری: 20 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم سیده هیوا نصیری : 
        * سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک
        * سوابق کاری:  6 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
   
 
 علوم - زیست و زمین:
      سرکارخانم فهیمه محمودی :                                      
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس بیوسیستماتیک جانوری
        * سوابق کاری: 12 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
 

 هنر:
      سرکارخانم آرزو پورمقدم :                                      
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس نقاشی
        * سوابق کاری: 11 سال سابقه تدریس درس هنر در آموزش و پرورش
 
سرکارخانم زینب ابوالمعالی :                                      
        * سوابق تحصیلی: لیسانس نقاشی
        * سوابق کاری: 25 سال سابقه تدریس درس هنر در آموزش و پرورش
 
 
 
 عربي:
      سرکارخانم مریم دباغی :                                           
        * سوابق تحصیلی: لیسانس ادبیات عرب سطح حوزوی
        * سوابق کاری: 23 سال سابقه تدریس درس عربی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم زهرا یوسفی :                                             
        * سوابق تحصیلی: لیسانس زبان و ادبیات عرب 
        * سوابق کاری: 14 سال سابقه تدریس درس عربی در آموزش و پرورش
 
 پیام های آسمانی:
      سرکارخانم معصومه پرو :                                            
        * سوابق تحصیلی: لیسانس علوم قرآن و حدیث
        * سوابق کاری: 18 سال سابقه تدریس درس پیام های آسمانی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم مریم سربندی :
        * سوابق تحصیلی: لیسانس ادبیات عرب
        * سوابق کاری: 13 سال سابقه تدریس درس پیام های آسمانی در آموزش و پرورش
 
 
 قرآن:
       سرکارخانم معصومه علامه:
        * سوابق تحصیلی: 
        * سوابق کاری:  سال سابقه تدریس درس قرآن در آموزش و پرورش
     
      سرکارخانم محبوبه شاه محمد :                                               
        * سوابق تحصیلی: لیسانس الهیات شاخه معارف اسلامی
        * سوابق کاری: 12 سال سابقه تدریس درس قرآن در آموزش و پرورش
 
 
 
 تفکر و سبک زندگي:
      سرکارخانم زینب محبی راد :
        * سوابق تحصیلی: دکترای روانشناسی کودکان
        * سوابق کاری: 34 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش
 
 

 علوم اجتماعي:     
       سرکارخانم عاطفه سروش :                                            
        * سوابق تحصیلی: لیسانس روانشناسی بالینی
        * سوابق کاری: 24 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش
 
 
      سرکارخانم فاطمه پیرحیاتی :
        * سوابق تحصیلی: لیسانس علوم اجتماعی
        * سوابق کاری: 30 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش
 
   سرکارخانم مهری کوزه کنانی:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس علوم اجتماعی
        * سوابق کاری: 16 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش
 
 
 آمادگی دفاعی:     
       سرکارخانم عاطفه سروش:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس روانشناسی بالینی
        * سوابق کاری: 25 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش
 
 
 
  کار و فناوری:     
       سرکارخانم مهدیه کارگران :
        * سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق 
        * سوابق کاری: 13 سال سابقه تدریس درس فناوری در آموزش و پرورش
 
 
 مهارت زندگی:     
       سرکارخانم مریم اشرف :
        * سوابق تحصیلی: دکترا رواشناسی بالینی
        * سوابق کاری: 10 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش