کادر آموزشی و علمی:
 
 ادبيات فارسی:
     
  سرکارخانم زهرا بردبار :
 
        * سوابق تحصیلی: لیسانس ادبیات
        * سوابق کاری: 19سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش
 
  سرکارخانم مریم منجم :                                                         
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس ادبیات
        * سوابق کاری: 13سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش
 
 

 تربيت بدنی:
      سرکارخانم ترانه حبیبی
:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس تربیت بدنی
        * سوابق کاری: 12 سال سابقه تدریس درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش
 

 رياضی:  
        سرکارخانم اعظم نجار :
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس MBA
        * سوابق کاری: 30 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
      
        سرکارخانم زهرا سادات مسیبی:                                    
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس ریاضی کاربردی
        * سوابق کاری:  18 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 
        سرکارخانم مهرناز نجفی زند :                                 
        * سوابق تحصیلی: لیسانس رادیولوژی
        * سوابق کاری: 27 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 

 زبان انگليسی:
        سرکارخانم سمیه عطاری :              
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس دبیری زبان انگلیسی
        * سوابق کاری: 17 سال سابقه تدریس درس زبان انگلیسی در آموزش و پرورش
 
    سرکارخانم مریم برزگر :
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی
        * سوابق کاری: 19 سال سابقه تدریس درس زبان انگلیسی در آموزش و پرورش
 

 علوم - شیمی و فیزیک:
      سرکارخانم فاطمه صمدی :                                                  
        * سوابق تحصیلی: لیسانس شیمی کاربردی
        * سوابق کاری: 19 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم سمانه پارسا : 
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس ژئوفیزیک
        * سوابق کاری: 5 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
 
     سرکارخانم نرگس منصوری :                                                 
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس شهرسازی / لیسانس فیزیک اتمی
        * سوابق کاری: 19 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
    
 
 علوم - زیست و زمین:
      سرکارخانم فهیمه محمودی :                                      
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس بیوسیستماتیک جانوری
        * سوابق کاری: 10 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
 

 هنر:
      سرکارخانم آرزو پورمقدم :                                      
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس نقاشی
        * سوابق کاری: 8 سال سابقه تدریس درس هنر در آموزش و پرورش
 
 
 کارو فناوری:
         سرکارخانم مهدیه کارگران :
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی برق
        * سوابق کاری: 12 سال سابقه تدریس درس کامپیوتر در آموزش و پرورش
 
 
 عربي:
      سرکارخانم مریم دباغی :                                           
        * سوابق تحصیلی: لیسانس ادبیات عرب سطح حوزوی
        * سوابق کاری: 21 سال سابقه تدریس درس عربی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم زهرا یوسفی :                                             
        * سوابق تحصیلی: لیسانس زبان و ادبیات عرب 
        * سوابق کاری: 11 سال سابقه تدریس درس عربی در آموزش و پرورش
 
 پیام های آسمانی:
      سرکارخانم معصومه پرو :                                            
        * سوابق تحصیلی: لیسانس علوم قرآن و حدیث
        * سوابق کاری: 17 سال سابقه تدریس درس پیام های آسمانی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم مریم سربندی :
        * سوابق تحصیلی: لیسانس ادبیات عرب
        * سوابق کاری: 12 سال سابقه تدریس درس پیام های آسمانی در آموزش و پرورش
 
 
 قرآن:
       سرکارخانم ستاره عزیز محمدی :
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس تکنولوژی آموزشی
        * سوابق کاری: 15 سال سابقه تدریس درس قرآن در آموزش و پرورش
     
      سرکارخانم محبوبه شاه محمد :                                               
        * سوابق تحصیلی: لیسانس الهیات شاخه معارف اسلامی
        * سوابق کاری: 15 سال سابقه تدریس درس پیام های آسمانی در آموزش و پرورش
 
 
 
 تفکر و سبک زندگي:
      سرکارخانم زینب محبی راد :
        * سوابق تحصیلی: دکترای روانشناسی کودکان
        * سوابق کاری: 33 سال سابقه تدریس درس تفکر و سبک زندگی در آموزش و پرورش
 
 

 علوم اجتماعي:     
       سرکارخانم عاطفه سروش :                                            
        * سوابق تحصیلی: لیسانس روانشناسی بالینی
        * سوابق کاری: 23 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم سهیلا رجایی :
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس علوم اجتماعی
        * سوابق کاری: 30 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم فاطمه پیرحیاتی :
        * سوابق تحصیلی: لیسانس علوم اجتماعی
        * سوابق کاری: 29 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش
 
 
 آمادگی دفاعی:     
       سرکارخانم عاطفه سروش:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس روانشناسی بالینی
        * سوابق کاری: 25 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش