کادر آموزشی و علمی:
 
 
 ادبيات فارسي:
     
  سرکارخانم بردبار:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس ادبیات
        * سوابق کاری:17سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش
 
  سرکارخانم مریم منجم :
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس ادبیات
        * سوابق کاری: 12سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش
 
 
    سرکارخانم ارزاقی:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس حقوق قضایی
        * سوابق کاری:22سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش
 
 

 تربيت بدني:
      سرکارخانم سارا شرفي:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس تربیت بدنی
        * سوابق کاری: 6 سال سابقه تدریس درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش
 

 رياضي:  
        سرکارخانم مونا اله دوستی:
        * سوابق تحصیلی: دکترا آموزش ریاضی (ریاضی کاربردی)
        * سوابق کاری: 16 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
      
        سرکارخانم سمانه قاسمی:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس ریاضی
        * سوابق کاری: سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 
        سرکارخانم مهرناز نجفی زند:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس رادیولوژی
        * سوابق کاری: 25 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 

 زبان انگليسي:
        سرکارخانم فرزام نیا
:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس دبیری زبان انگلیسی
        * سوابق کاری: 11سال سابقه تدریس درس زبان انگلیسی در آموزش و پرورش
 

 علوم - شیمی و فیزیک:
      سرکارخانم فاطمه صمدی:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس شیمی کاربردی
        * سوابق کاری:17 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم مهناز حقیقی:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی صنایع
        * سوابق کاری:14 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
    
 
 علوم - زیست و زمین:
      سرکارخانم فهیمه محمودی:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس بیوسیستماتیک جانوری
        * سوابق کاری:7 سال سابقه تدریس درس علوم در آموزش و پرورش
 

 هنر:
      سرکارخانم آرزو پورمقدم:
        * سوابق تحصیلی:لیسانس محیط زیست
        * سوابق کاری:7 سال سابقه تدریس درس هنر در آموزش و پرورش
 
 
 کارو فناوری:
         سرکارخانم فاطمه کاظمی:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر
        * سوابق کاری: 15 سال سابقه تدریس درس کامپیوتر در آموزش و پرورش که 8 سال در مدارس استعدادهای درخشان فعالیت کرده اند.
 
 
 عربي:
      سرکارخانم مریم دباغی:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس ادبیات عرب سطح حوزوی
        * سوابق کاری: 19 سال سابقه تدریس درس عربی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم زهرا یوسفی:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس زبان و ادبیات عرب 
        * سوابق کاری:  سال سابقه تدریس درس عربی در آموزش و پرورش
 
 پیام های آسمانی:
      سرکارخانم معصومه پرو:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس الهیات 
        * سوابق کاری: 15سال سابقه تدریس درس پیام های آسمانی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم محبوبه شاه محمد:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس الهیات شاخه معارف اسلامی
        * سوابق کاری: 8 سال سابقه تدریس درس پیام های آسمانی در آموزش و پرورش
 
 
 قرآن:
       سرکارخانم مرضیه شیخ:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس فیزیولوژی گیاهی
        * سوابق کاری: 4 سال سابقه تدریس درس قرآن در آموزش و پرورش
     
      سرکارخانم محبوبه شاه محمد:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس الهیات شاخه معارف اسلامی
        * سوابق کاری: 8 سال سابقه تدریس درس پیام های آسمانی در آموزش و پرورش
 
 
 
 تفکر و سبک زندگي:
      سرکارخانم زینب محبی راد :
        * سوابق تحصیلی: لیسانس روانشناسی عمومی
        * سوابق کاری: 3 سال سابقه تدریس درس تفکر و سبک زندگی در آموزش و پرورش
 
 

 علوم اجتماعي:     
       سرکارخانم عاطفه سروش:
        * سوابق تحصیلی:لیسانس روانشناسی بالینی
        * سوابق کاری:22 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم زهرا خیابانی مقدم:
        * سوابق تحصیلی:لیسانس علوم اجتماعی
        * سوابق کاری:20 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش
 
 آمادگی دفاعی:     
       سرکارخانم عاطفه سروش:
        * سوابق تحصیلی:لیسانس روانشناسی بالینی
        * سوابق کاری:22 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی در آموزش و پرورش