آزمایشگاه فیزیک :  
 
 
 

کیت های آموزشی و تجهیزات و ابزار مورد نیاز آزمایشگاه فیزیک که منطبق با نیاز سنجی و ضرورت توجه به علوم کاربردی و ارتباط موثر آن با علوم پایه می باشد عرصه جدیدی در انجام فعالیت های ازمایشگاهی در اختیار دانش آموزان و اساتید علم فیزیک قرار داده است تا با بهره گیری از این امکانات به تعمیق آموخته ها بپردازند و در رقابت های جشنواره خوارزمی نتایج مطلوبی را به دست آورند. در این آزمایشگاه سعی شده است کلیه لوازم لازم جهت بررسی و شاهد عینی تمامی مطالب تدوین شده در کتاب های درسی پایه های مختلف فراهم شده باشد تا دانش آموزان از نزدیک با کار تمامی دستگاهها همچون انواع دستگاههای حرارتی،الکتریکی و مکانیکی(مانند واندوگراف،کالری متر،انبساط های طولی و حجمی،اندازه گیری شتاب گرانش زمین،سطح شیب دار،آونگهای الکتریکی و...)مشاهده نموده و با نحوه کارو اندازه گیری یکاهای مختلف از نزدیک آشنا شوند تا فهم مدارک و از طریق شواهد عینی باعث بالاتر بردن سطح کیفی یافته ها ی محفوظ شده در فکر و ذهن آنها گردد.