جلسه شورای دبیران آبان 1401-متوسطه دوره اول
 
 
 
     
 
 
اولین نشست انجمن اولیا و مربیان-آبان 1401
 
 
 
     
 
 
جلسه بهداشت روان نوجوانان در دوران بحران-آبان 1401
 
 
 
     
 
 
دومین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دوره اول-آذر 1401
 
 
 
     
 
 
جلسه انجمن اولیاء و مربیان دوره اول-بهمن 1401
 
 
 
     
 
 
برگزاری جلسه شورای دبیران-آبان 1401
 
 
 
     
 
 
نتیجه جلسه انتخابات انجمن اولیاء و مربیان-مهرماه 1401
 
 
 
     
 
 
برگزاری انتخابات انجمن اولیاء و مربیان
 
 
 
     
 
 
اولین نشست اولیاء با دبیران پایه نهم-مهرماه 1401
 
 
 
     
 
 
اولین نشست اولیاء با دبیران پایه هشتم-مهرماه 1401
 
 
 
     
 
 
 اولین نشست اولیاء با دبیران پایه هفتم-مهرماه 1401
 
 
 
     
 
 
جلسه شورای دبیران-دبیرستان دوره اول
 
 
 
     
 
 
جلسه معارفه پایه هفتم سال تحصیلی1402-1401
 
 
 
     
 
 
جلسه هدایت تحصیلی ویژه اولیاء پایه نهم-سال تحصیلی 1401-1400