جلسه شورای دبیران آبان 1401-متوسطه دوره اول

 
 

اولین نشست انجمن اولیا و مربیان-آبان 1401

 
 

جلسه بهداشت روان نوجوانان در دوران بحران-آبان 1401

 
 

دومین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دوره اول-آذر 1401

 
 

جلسه انجمن اولیاء و مربیان دوره اول-بهمن 1401

 
 

برگزاری جلسه شورای دبیران-آبان 1401

 
 

نتیجه جلسه انتخابات انجمن اولیاء و مربیان-مهرماه 1401

 
 

برگزاری انتخابات انجمن اولیاء و مربیان

 
 

اولین نشست اولیاء با دبیران پایه نهم-مهرماه 1401

 
 

اولین نشست اولیاء با دبیران پایه هشتم-مهرماه 1401

 
 

 اولین نشست اولیاء با دبیران پایه هفتم-مهرماه 1401

 
 

جلسه شورای دبیران-دبیرستان دوره اول

 
 

جلسه معارفه پایه هفتم سال تحصیلی1402-1401

 
 

جلسه هدایت تحصیلی ویژه اولیاء پایه نهم-سال تحصیلی 1401-1400 

 
 

جلسه انجمن اولیاء و مربیان با حضور مدیرعامل محترم مجتمع جناب آقای حاجی امینی و معاون محترم مجتمع جناب آقای کاظمی-آذر 1400

 
 

جلسه شورای دبیران -آذرماه 1400