ارتباط با معاونین:
گیرنده
 
 

کادر اداری و اجرایی :

 
معاونت آموزشی :
 
 
 
 
معاونت انضباطی :
 
"سرکار خانم ساغر اله وردی   "
 
سوابق تحصیلی: لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
 
سوابق کاری: 14 سال سابقه خدمت در مدارس 
 
 
معاونت اجرایی :
 
"سرکار خانم سیده فاطمه صادق زاده"
 
سوابق تحصیلی:فوق لیسانس MBA
سوابق کاری: 17 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت پرورشی :
 
"سرکار خانم رزا امامی "
 
سوابق تحصیلی: دیپلم فرهنگ و ادب(دانشجو علوم تربیتی)
 
سوابق کاری: 34سال سابقه  خدمت در مدارس
 
 
معاونت فناوری :
 
"سرکار خانم شیما حبیبی "
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر
 
سوابق کاری: 8 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
 
معاون پایه هفتم :
 
"سرکار خانم ندا روحی"
 
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
 
سوابق کاری: 11 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاون پایه هشتم :
 
"سرکار خانم شکوفه رنجبر"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی برق الکترونیک
 
سوابق کاری: 10 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاون پایه نهم :
 
"سرکار خانم الهام سعادت"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس زیست شناسی
 
سوابق کاری: 10 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
کتابدار :
 
"سرکار خانم مهناز کوچکی "
 
سوابق تحصیلی:  لیسانس حسابداری
 
سوابق کاری: 33 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
مسئول آزمایشگاه :
 
"سرکار خانم مریم حکمیان  "
 
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی محض
 
سوابق کاری: 17 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
مسئول مالی و حسابدار :
 
"سرکار خانم نسیم ظفرقندی"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس حسابداری
 
سوابق کاری: 8 سال سابقه خدمت در مدارس
 
مسئول مالی و حسابدار :
"سرکارخانم زهره خاکباز"
 
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری
سوابق کاری : 4 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
مشاور تحصیلی و بالینی :
 
سرکار خانم زینب محبی راد :
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس روان شناسی و دکترای روانشناسی کودک
 
سوابق کاری: 34 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
روابط عمومی :
 
سرکار خانم آزیتا حسین زاده :
 
سوابق تحصیلی: لیسانس علوم سیاسی
 
سوابق کاری: 17 سال سابقه خدمت در مدارس