ارتباط با معاونین:  
 
گیرنده
 
         
  کادر اداری و اجرایی :
 
معاونت آموزشی :
 
"سرکار خانم اکرم اسناوندی"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس مدیریت بازرگانی
 
سوابق کاری: 20 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت انضباطی :
 
"سرکار خانم ساغر اله وردی   "
 
سوابق تحصیلی: لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
 
سوابق کاری: 10 سال سابقه خدمت در مدارس 
 
 
معاونت اجرایی :
 
"سرکار خانم سیده فاطمه صادق زاده"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس دبیری زبان انگلیسی
 
سوابق کاری: 16 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت پرورشی :
 
"سرکار خانم سمیه علیاری "
 
سوابق تحصیلی: لیسانس روانشناسی
 
سوابق کاری: 16 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت فناوری :
 
"سرکار خانم شیما حبیبی "
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر
 
سوابق کاری: 3 سال سابقه خدمت در مدارس
 
متصدی سایت :
 
"سرکار خانم  "
 
سوابق تحصیلی: 
 
سوابق کاری:
 
 
معاون پایه هفتم :
 
"سرکار خانم ندا روحی"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس زیست شناسی علوم گیاهی
 
سوابق کاری: 9 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاون پایه هشتم :
 
"سرکار خانم شکوفه رنجبر"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی برق الکترونیک
 
سوابق کاری: 8 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاون پایه نهم :
 
"سرکار خانم الهام سعادت"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس زیست شناسی
 
سوابق کاری: 8 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
مسئول کتابخانه :
 
"سرکار خانم  "
 
سوابق تحصیلی: 
 
سوابق کاری:
 
 
مسئول آزمایشگاه :
 
"سرکار خانم مریم حکمیان  "
 
سوابق تحصیلی: لیسانس ریاضی محض
 
سوابق کاری: 14 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
مسئول مالی و حسابدار :
 
"سرکار خانم نجمه ظفرقندی"
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت صنعتی
 
سوابق کاری: 6 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
مشاور تحصیلی و بالینی :
 
سرکار خانم زینب محبی راد :
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس روان شناسی و دکترای روانشناسی کودک
 
سوابق کاری: 33 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
روابط عمومی :
 
سرکار خانم آزیتا حسین زاده :
 
سوابق تحصیلی: لیسانس علوم سیاسی
 
سوابق کاری: 14 سال سابقه خدمت در مدارس