ارتباط با معاونین:
گیرنده
 
 

کادر اداری و اجرایی :

 
معاونت آموزشی :
 
"سركار خانم فاطمه رحيمي فراهاني"
 
سوابق تحصيلي : ليسانس مديريت آموزشي
سوابق كاري : 35 سال سابقه خدمت در اداره آموزش و پرورش و مدارس 
 
معاونت انضباطی :
 
"سرکار خانم نسترن گلمغاني  "
 
سوابق تحصیلی: لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
 
سوابق کاری: 25 سال سابقه خدمت در مدارس 
 
 
معاونت اجرایی :
 
"سرکار خانم سیده فاطمه صادق زاده"
 
سوابق تحصیلی:  كارشناسي ارشد MBA
سوابق کاری: 18 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت پرورشی :
 
"سرکار خانم نفيسه داورنيا "
 
سوابق تحصیلی: ليسانس الهيات
 
سوابق کاری: 9 سال سابقه  خدمت در مدارس
 
 
معاونت فناوری :
 
"سرکار خانم شیما حبیبی "
 
سوابق تحصیلی: كارشناسي ارشد نرم افزار کامپیوتر
 
سوابق کاری: 9 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
 
معاون پایه هفتم :
 
"سرکار خانم ندا روحی"
 
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
 
سوابق کاری: 12 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاون پایه هشتم :
 
"سرکار خانم شکوفه رنجبر"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی برق الکترونیک
 
سوابق کاری: 11 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاون پایه نهم :
 
"سرکار خانم الهام سعادت"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس زیست شناسی
 
سوابق کاری: 11 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
کتابدار :
 
"سرکار خانم  "
 
سوابق تحصیلی: 
 
سوابق کاری: 
 
 
مسئول آزمایشگاه :
 
"سرکار خانم راضيه هاتفي پور "
 
سوابق تحصیلی: دكترا شيمي آلي
 
سوابق کاری: 8 سال سابقه خدمت در دانشگاه و مدارس
 
 
مسئول مالی و حسابدار :
"سرکارخانم زهره خاکباز"
 
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری
سوابق کاری : 5 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
مشاور تحصیلی و بالینی :
 
سرکار خانم ريحانه سادات طباطبائي:
 
سوابق تحصیلی: دانشجو دكترا روان شناسی باليني
 
سوابق کاری: 15 سال سابقه خدمت در مدارس و كلينيك 
 
 
روابط عمومی :
 
سرکار خانم محبوبه اكبري :
 
سوابق تحصیلی: لیسانس مترجمي زبان انگليسي
 
سوابق کاری: 25 سال سابقه خدمت در مدارس و مدير موسسه زبان
 
تايپ و تكثير : 
 
"سركار خانم فاطمه سادات ميرمحمدي "
سوابق كاري : كارشناسي ارشد مديريت آموزشي
سوابق كاري : 10 سال سابقه خدمت در مدارس