ارتباط با معاونین:
گیرنده
     
 
   
کادر اداری و اجرایی :
 
 
معاونت آموزشی:
 
"سرکارخانم محیا کمانی"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس شیمی محض
 
سوابق کاری: 7 سال سابقه خدمت در مدارس
معاون:
 
"سرکارخانم فاطمه کرمی"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس حسابداری
 
سوابق کاری: 9 سال سابقه خدمت در مدارس
 
" سرکارخانم نسترن گل مقانی "
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
 
سوابق کاری: 20 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت پرورشی:
 
"سرکارخانم سمیه علیاری "
 
سوابق تحصیلی:لیسانس روانشناسی
 
سوابق کاری:16سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
مربی پرورشی:
 
"سرکارخانم زهرا مشحون"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس هنر اسلامی
 
سوابق کاری:6 سال سابقه خدمت در مدارس
 
معاونت فناوری:
 
"سرکارخانم فاطمه کاظمی"
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر
 
سوابق کاری: 14 سابقه خدمت در مدارس (که 8 سال در مدارس استعدادهای درخشان بوده.)
 
متصدی سایت:
 
"سرکارخانم فاطمه خدادادی"
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس معماری سیستم های کامپیوتری
 
سوابق کاری:2سال سابقه خدمت در مدارس
 
"سرکارخانم نسیم زمانی"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی صنایع
 
سوابق کاری :3 سال سابقه خدمت در مدارس
 
معاون پایه هفتم:
 
"سرکارخانم ندا روحی"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس زیست شناسی علوم گیاهی
 
سوابق کاری: 7 سال سابقه خدمت در مدارس
معاون پایه هشتم:
 
"سرکارخانم شکوفه رنجبر"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی برق الکترونیک
 
سوابق کاری: 6 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاون پایه نهم:
 
"سرکارخانم مهدیه محمودی"
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس زمین شناسی-پترولوژی
 
سوابق کاری: 6 سال سابقه خدمت در مدارس
معاونت دفترداری:
 
"سرکارخانم غیاث آبادی"
 
سوابق تحصیلی: دیپلم ادبیات
 
سوابق کاری:21 سال سابقه خدمت در مدارس
 
مسئول دفترداری:
 
"سرکارخانم سیده فاطمه صادق زاده"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس دبیری زبان انگلیسی
 
سوابق کاری:14سال سابقه خدمت در مدارس
مسئول کتابخانه:
 
"سرکارخانم  سپیده درخشان "
 
سوابق تحصیلی:لیسانس مدیریت دولتی
 
سوابق کاری:5 سال سابقه خدمت در مدارس
 
مسئول آزمایشگاه:
 
"سرکارخانم بنفشه فلاح"
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی عمران
 
سوابق کاری:3سال سابقه خدمت در مدارس
مسئول مالی و حسابدار:
"سرکارخانم نجمه ظفرقندی"
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت صنعتی
 
سوابق کاری: 5سال سابقه خدمت در مدارس
 
روابط عمومی:
 
سرکارخانم سعادت طاهرزاده :
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس ادبیات ادبیات نمایشی
 
سوابق کاری:4 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
مشاور تحصیلی و بالینی:
 
سرکارخانم زینب مجبی راد :
سوابق تحصیلی:فوق لیسانس روان شناسی
سوابق کاری: 28سال سابقه خدمت در مدارس