مدیریت مجتمع آموزشی:

سرکار خانم  معصومه  محبوب :   
        
                                                                                                                                                        
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
 
سوابق کاری : 40 سال سابقه آموزشی و مدیریتی در مدارس شهر تهران و مسئولیت های ستادی در مناطق شهر تهران
 
 
 

سخن مدير 

 
 
 

ارتباط با مدیریت مجتمع:

گیرنده