مدیریت مجتمع آموزشی:
 
 
سرکار خانم  معصومه  محبوب :   
        
                                                                                                                                                        
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
 
سوابق کاری : 36 سال سابقه آموزشی و مدیریتی در مدارس شهر تهران و مسئولیت های ستادی در مناطق شهر تهران
 
 
     
 
 
سخن مدير 
 
 
 
 
     
 
 
ارتباط با مدیریت مجتمع:
 
 
گیرنده