مدیریت مجتمع آموزشی:  
سرکار خانم  معصومه  محبوب :   
        
                                                                                                                                                        
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
 
سوابق کاری : 40 سال سابقه آموزشی و مدیریتی در مدارس شهر تهران و مسئولیت های ستادی در مناطق شهر تهران
 
     
 
ارتباط با مدیریت مجتمع:  
گیرنده
     
 
سخن مدير