آزمایشگاه شیمی:  
 
 
 

آزمایشگاه شیمی این واحد آموزشی که با تجهیزات جدید و مواد اولیه شیمیایی مورد نیاز و 3 میز کار برای انجام کلیه آزمایش های مرتبط با درس شیمی در اختیار دانش آموزان عزیز می باشد افتخار دارد تا با بهره مندی از اساتید مجرب و تدوین دستور کار های متناسب با سر فصل های آموزشی زمینه را برای حضور فعال دانش آموزان در عرصه های تحقیقاتی و کاربردی علم شیمی فراهم آورد.مواد شیمیایی برای تحقیقات نتایج درسی و مراحل بالاتری مانندجشنواره خوارزمی، المپیاد شیمی و مسابقات آزمایشگاهی در دسترس دانش آموزان می باشد. انواع سولفات هاو نیترات ها،اسیدها،بازها و معرف ها و شناساگرها، دستگاه های مختلف ph متر ،کالری متر، آون حرارتی، انواع ترازوهای دیجیتال برای انجام انواع آزمایش های فردی و گروهی تعبیه شده است استفاده از عینک های محافظ، دستکش و ماسک، هود مواد (برای انجام آزمایشات بودار و سمی) و سایر شرایط ایمنی فرضیه را برای بهره مندی دانش آموزان مهیا نموده است.