نماینده مؤسسه و هیئت امناء :  
سرکارخانم فریده کلاری :
 
سوابق تحصیلی: لیسانس مامایی و فوق لیسانس مطالعات زنان و خانواده
 
سوابق کاری: 10 سال سابقه همکاری با بهداشت و درمان
                    6 سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش
 
 
     
 
  ارتباط با نماينده مؤسسه :  
گیرنده